Showtime

PRIVACY POLICY

 

Versie: 201911

 

PRIVACYVERKLARING SHOWTIME SPORTS

 

Het doel van deze privacyverklaring is om informatie te verstrekken over de verwerkingsactiviteiten ten aanzien van jouw persoonsgegevens door Showtime Sports. Als jij een lidmaatschap hebt bij Showtime Sports, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van jou nodig. Showtime Sports vindt het van belang dat de verwerking van jouw (persoons)gegevens op een zorgvuldige manier plaatsvindt.

 

Showtime Sports houdt het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij raden jou aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij jou informeren via het plaatsen van een bericht op onze website en indien noodzakelijk wordt toestemming gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer jij gebruik maakt van onze diensten. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) is een persoonsgegeven “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit betekent dat informatie ofwel direct over jou gaat, ofwel naar jou als persoon te herleiden is.

 

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van jou verwerken (niet limitatief):
– Contactgegevens (zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres)
– Bank- en betaalgegevens
– IP-adres
– Correspondentie

 

Jij bent niet verplicht Showtime Sports de persoonsgegevens te verstrekken die wij vragen, maar als jij ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen wij mogelijk onze diensten niet leveren, of deze met een hoge kwaliteit leveren of reageren op vragen die jij mogelijk hebt.

 

GRONDSLAGEN EN DOELEINDEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

De doeleinden en grondslagen op grond waarvan wij persoonsgegevens verwerken worden hieronder toegelicht.

 

Ter uitvoering van een overeenkomst
Showtime Sports verwerkt jouw persoonsgegevens indien en voor zover het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Showtime Sports en het (aspirant) lid. Showtime Sports kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden op grond van een overeenkomst:
– administreren van persoonsgegevens ten behoeve van de overeenkomst en opname in de ledenadministratie;
– ten behoeve van contributiebetalingen en/of voldoen van openstaande facturen;
– wanneer jij een account aanmaakt op de website en/of account in de Showtime Sports app;
– wanneer jij Showtime Sports verzoekt jouw persoonsgegevens aan jou of een derde partij te verstrekken (recht op informatie en recht op gegevensoverdraagbaarheid);
– wanneer jij contact opneemt met Showtime Sports en het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, denk aan aanvragen van informatie en het boeken van een proefles;
– het afhandelen van vragen en/of klachten; en
– informatie over wijzigingen in onze diensten.

 

Gerechtvaardigd belang
Showtime Sports heeft tevens het recht om jouw persoonsgegevens te verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang. In dit geval moeten wij jou kunnen laten zien dat ons belang zwaarder weegt dan jouw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Derhalve wegen wij de belangen af. Showtime Sports kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden op grond van een gerechtvaardigd belang:
– wanneer wij jou benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek om onze kwaliteit van de bedrijfsvoering te borgen dan wel te verbeteren. Het staat jou vrij om deel te nemen. Wanneer jij deelneemt, verwerken wij jouw persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Bij het sluiten van het onderzoek pseudonimiseren wij jouw persoonsgegevens;
– wanneer jij een review schrijft over Showtime Sports op een online platform en jouw persoonsgegevens openbaar zijn, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens in principe voor de kwaliteit van de diensten van Showtime Sports. De gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze diensten; en
– wij verwerken persoonsgegevens in het geval wij ons moeten verdedigen tegen juridische aansprakelijkheden.

 

Toestemming
Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, anders dan de hierboven aangegeven grondslagen, dan vragen wij vooraf aan de verwerking van jouw persoonsgegevens om jouw toestemming.
Jij hebt het recht om jouw gegeven toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking.
Showtime Sports kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden op grond van jouw gegeven toestemming:
– het versturen van Showtime Sports nieuwsbrieven dan wel uitnodigingen voor festiviteiten;
– wanneer jij deelneemt aan een wedstrijd op een online platform van Showtime Sports verwerken wij jouw persoonsgegevens, zodat wij jou kunnen benaderen ten aanzien van de uitkomst van de wedstrijd; en
– gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van sfeerimpressies welke online worden gedeeld op o.a. Facebook en Instagram.

 

Toestemming minderjarige
Indien jij als minderjarige wenst lid te worden bij Showtime Sports, dien jij hiertoe expliciete toestemming van ouder of voogd te overleggen.

 

COOKIES

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden geplaatst wanneer jij een website bezoekt. Er zijn verschillende cookies met verschillende doelen, zoals functionele, tracking en analytische cookies.

 

Showtime Sports maakt gebruik van analytische cookies van Google Analytics. De analyse is anoniem, zodat er geen persoonlijke data wordt verwerkt. Volgens de wet (AVG) is er geen toestemming vereist voor het plaatsen van dit soort cookies. Deze cookies geven ons de mogelijkheid om het gebruik van de website te analyseren. Aan de hand van de analyse kunnen wij de lay-out, navigatie en inhoud van de website voor u als bezoeker optimaliseren.

 

Met jouw toestemming maakt onze website gebruik van de Facebook Pixel dienst. Met deze dienst kan Showtime Sports de acties van gebruikers volgen nadat zij zijn omgeleid naar de Showtime Sports website door op een Facebook advertentie te klikken. Wij kunnen de effectiviteit van onze Facebook advertenties meten voor statistisch onderzoek en marktonderzoek doeleinden. De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat wij de persoonlijke gegevens van een individuele gebruiker niet kunnen zien. Echter, verwerkt en slaat Facebook de verzamelde gegevens ook op. Wij informeren jou hierover op basis van onze informatie op dit moment. Facebook kan de gegevens verbinden met jouw Facebook account en de gegevens gebruiken voor hun eigen advertentie doeleinden, in overeenstemming met het Gegevensbeleid van Facebook, welke te vinden is onder: https://nl-nl.facebook.com/policy.php. De pixel biedt Facebook en zijn partners ook de mogelijkheid om advertenties op en buiten Facebook te tonen.

 

Wij gebruiken de cookies voor onder andere de volgende informatie:
– aantal bezoekers;
– type browser en apparaat dat jij gebruikt;
– via welke pagina of advertentie jij op onze website bent gekomen;
– het tijdstip van het bezoek en de tijd die jij op onze website hebt doorgebracht; en
– welke pagina’s van onze website worden bekeken.

 

Geen trek in cookies?
Wanneer jij geen cookies geplaatst wilt hebben op jouw apparaat, dan kan jij jouw browser instellingen aanpassen. Jij krijgt dan een melding bij het bezoeken van een website die cookies plaatst op jouw apparaat, wanneer jij dit zo hebt ingesteld. De browserinstellingen moeten per apparaat en browser worden aangepast.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Bij Showtime Sports heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot jouw persoonsgegevens. Alle geautoriseerde medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en zijn enkel geautoriseerd om gegevens in te zien welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derde partijen indien wij dit wettelijk verplicht zijn, wij dit moeten voor het uitvoeren van een overeenkomst of, omdat wij een dienstverlener hebben ingeschakeld. In alle andere gevallen, verstrekken wij enkel jouw persoonsgegevens aan derde partijen met jouw toestemming.

Wij betrekken derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens namens Showtime Sports. Voordat zulke partijen worden betrokken, dienen wij eerst te verzekeren dat zij betrouwbaar zijn. Showtime Sports blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door deze derde partijen.

 

BESCHERMING EN BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Showtime Sports neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, (onopzettelijk) verlies, ongeautoriseerde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@showtimegym.nl.

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het onderhouden van onze relatie en om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Wij zullen voldoen aan de bewaartermijnen gespecificeerd in de wet- en regelgeving of indien geen specificatie is vermeld zullen wij de bewaartermijnen vaststellen in overeenstemming met de AVG.

 

Sommige persoonsgegevens worden voor 7 jaar na beëindiging van het contract bewaard, omdat Showtime Sports hiertoe wettelijk verplicht is, denk aan de financiële administratie. In sommige gevallen, bewaren wij voor een periode korter dan 7 jaar. Ten slotte, wij houden jouw persoonsgegevens voor direct marketing tot jij jouw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen de verwerking.

 

UW RECHTEN ALS DATASUBJECT

 

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Ten slotte, heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Overdraagbaarheid betekent dat jij bij Showtime Sports een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wij adviseren jou de privacyverklaring van de partij aan wie wij de persoonsgegevens dienen te sturen te controleren en indien wij de gegevens aan jou moeten sturen let op dat jouw eigen apparatuur veilig genoeg is om onderschepping door derde partijen te voorkomen.

 

Indien jij jouw rechten wil uitoefenen of een klacht wil indienen kan jij contact opnemen via info@showtimegym.nl. Wij trachten zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Bij een verzoek tot recht op inzage of het overdragen van jouw gegevens aan een derde partij zullen wij eerst informatie opvragen om jouw identiteit te verifiëren. Na een succesvolle verificatie zullen wij overgaan tot behandeling van jouw verzoek.

 

Indien jij het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens, willen wij jou erop wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

CONTACTGEGEVENS SHOWTIME SPORTS

 

Showtime Sports kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de AVG, voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

 

Mocht jij nog vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot onze privacyverklaring, dan kan jij contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Adres
Showtime Sports
Parallel Boulevard 174
2202 HS Noordwijk

E-mail: info@showtimegym.nl