Showtime

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

A: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Showtime Sports en de sporter en alle werkzaamheden van Showtime Sports die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden. B: Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Showtime Sports. De algemene voorwaarden staan op de website van Showtime Sports en kunnen eventueel op aanvraag op papier worden verstrekt. C: Door middel van inschrijving bij Showtime Sports verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. D: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. E: Showtime Sports is gerechtigd de op het abonnement van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Showtime Sports zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. Wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een andere wettelijke termijn is vereist en wordt toegepast. Indien een lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/zij het abonnement beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Showtime Sports te zijn ontvangen.

ARTIKEL 2: ABONNEMENT

A: Het abonnement komt tot stand door het voldoen van het verschuldigde bedrag zoals overeengekomen in de individuele overeenkomst. B: Ondertekening door een wettelijk vertegenwoordiger is vereist indien het potentiële lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Aldus wordt toestemming gegeven door die wettelijke vertegenwoordiger, die alsdan teven verantwoordelijk is voor nakoming van het abonnement. C: Het abonnement gaat in op de door Showtime Sports overeengekomen ingangsdatum. Het abonnement is pas definitief op het moment dat is voldaan aan artikel 2A van deze Algemene Voorwaarden. D: Gedurende de bedenktijd van één week na ondertekening van de overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de faciliteiten van Showtime Sports. E: Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. F: Het beëindigen van het abonnement geschiedt conform artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3: BETALING

A: De abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. B: Bij het afsluiten van een abonnement dient de eerste contributieperiode, inclusief het inschrijfgeld én een maand opzegtermijn, in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het abonnement volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een door de sporter goedgekeurde automatische incasso. C: Indien een lid in een lopende maand een abonnement afsluit dan wordt het abonnementsgeld pro rata over het aantal dagen van die maand berekend. D: De betaling van de abonnementskosten geschiedt door middel van automatische incasso, deze zal aan het einde van iedere kalendermaand worden uitgevoerd. E: Het lid geeft door afsluiting van het abonnement toestemming voor automatische incasso van eventuele administratiekosten, het abonnementsgeld en eventuele incassokosten. F: Het afnemen van een personal training, een small group training, een rittenkaart of een andere dienst welke niet zijnde een abonnement kan ook middels contante betaling worden voldaan.

ARTIKEL 4: TARIEVEN

A: Showtime Sports is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen. B: Showtime Sports behoudt zich het recht voor om het tarief van het abonnement eenzijdig aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte of het tarief van de BTW. C: Een lid die de wijzigingen onder A en/of B niet wenst te accepteren, heeft het recht om het abonnement te beëindigen met ingang van de datum waarop het eenzijdig aangepaste abonnementsgeld in werking treedt.

ARTIKEL 5: NIET-NAKOMING EN ONTBINDING

A: Het lid dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn of haar bankrekening. Indien Showtime Sports, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan incasseren, houdt Showtime Sports zich het recht voor het lid de stornokosten in rekening te brengen. B: Het lid is gehouden, in geval van een ontoereikend saldo, direct, althans binnen vijf werkdagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze aan Showtime Sports te voldoen via een overboeking naar de bankrekening van Showtime Sports. C: Blijft tijdige betaling uit dan wordt daarna een schriftelijke aanmaning verzonden waarin het lid wordt aangemaand om alsnog binnen veertien dagen te betalen. D: Indien het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan binnen de door Showtime Sports gestelde termijnen, heeft Showtime Sports het recht om (de inning van) zijn vordering(en) op het lid uit handen te geven aan een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, alsmede vorderingen over te dragen aan een derde partij, waaronder aan een factormaatschappij. E: Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten welke Showtime Sports moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van €25 per vordering). Daarnaast heeft Showtime Sports aanspraak op wettelijke rente. Daarnaast leidt niet tijdige nakoming van de overeenkomst tot beëindiging van het abonnement. F: Indien het lid zijn of haar betalingsverplichting niet nakomt, houdt Showtime Sports zich het recht voor om het lid de toegang tot de gym te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Zonder dat dit op enigerlei wijze afbreuk doet aan de verplichting van het Lid om zijn betalingsverplichting(en) na te komen. G: Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook tenzij artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde abonnementsgelden en schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van de abonnementsgelden. H: Showtime Sports heeft het recht om het abonnement direct en zonder ingebrekestelling of mededeling te beëindigen in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering, onderbewindstelling of ondercuratelestelling van het lid. In deze gevallen wordt het (resterende) abonnementsgeld over de volledige contracttermijn direct opeisbaar.

ARTIKEL 6: BEËINDIGING ABONNEMENT

A: Opzegging dient schriftelijk te geschieden via de mail van Showtime Sports. B: Indien Showtime Sports de opzegging heeft verwerkt ontvangt het lid hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. C: Opzegging dient uiterlijk één kalendermaand voor het einde van de contract periode te geschieden. Indien niet tijdig is opgezegd via de mail, wordt het abonnement vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Showtime Sports te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de gym. Opzegging van dit abonnement kan geschieden met een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand. D: Abonnementen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd, mogen daarna indien gewenst per maand worden opgezegd, met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand. E: Indien een lid heeft gekozen voor een 10-rittenkaart heeft het lid 12 maanden de tijd om de 10 ritten te gebruiken. Na de 12 maanden kunnen ongebruikte lessen niet worden ingehaald en worden ingewisseld worden voor geld. F: Tussentijdse opzegging van het abonnement is uitsluitend mogelijk indien: – Het lid een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 20 kilometer van de gym. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van de nieuwe woonplaats van het lid. – Het voor het lid als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het abonnement gebruik te maken van de gym. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

ARTIKEL 7: BEVRIEZEN ABONNEMENT

A: Indien het lid als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het abonnement tijdelijk te bevriezen. Het abonnement kan voor maximaal 6 maanden worden bevroren. Bevriezen van het abonnement is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het abonnement wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevriezingsperiode. Tijdens de bevriezingsperiode is het niet mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten van de gym. B: Showtime Sports is geheel vrij in de beoordeling en de eventuele afwijzing van een dergelijk verzoek.

ARTIKEL 8: UPGRADEN OF DOWNGRADEN VAN HET ABONNEMENT

A: Een upgrade of downgrade van het abonnement kan per email aan Showtime Sports of schriftelijk aan de balie vóór de 22e van de maand. B: Een downgrade wordt alleen toegekend na afloop van de eerste contractstermijn. C: Wanneer het lid kiest om zijn of haar abonnement te upgraden of downgraden dan gaat het lid een nieuwe contractstermijn van 6 of 12 maanden aan.

ARTIKEL 9: AANTAL BEZOEKEN

A: Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van de periode komen te vervallen. B: Inschrijven voor een les via de Grib Club app is verplicht. Wanneer een lid zich wenst in te schrijven kan dit tot enkele minuten voor de les begint en de groepsgrootte het toe laat. Het lid kan tot 60 minuten voor aanvang de les annuleren, door zich via de Grib Club app af te melden voor de les. Indien het lid zicht niet uitschrijft of zich niet aanmeldt maar toch deelneemt aan de training wordt deze training in mindering gebracht op het aantal bezoeken waartoe het lid gerechtigd is. C: Wanneer u buiten uw schuld om of vanwege calamiteiten van persoonlijke aard niet tijdig heeft kunnen uitschrijven kan u zich richten tot Showtime Sports. Showtime Sports zal een afweging maken of de betreffende les niet in mindering zal worden gebracht op het aantal bezoeken in de betreffende week.

ARTIKEL 10: OPENINGSTIJDEN

A: Showtime Sports is te allen tijde gerechtigd de trainingstijden en lesroosters te wijzigen. B: Showtime Sports behoudt zich het recht voor om de gym te sluiten op algemeen erkende feestdagen. C: Showtime Sports behoudt zich ook het recht om twee maal per jaar, in de periode december/januari & juli/augustus maximaal twee weken te sluiten, de gemiste lessen in deze periode zijn zonder tijdslimiet in te halen gedurende de eerste twee daarop volgende maanden. E: In de in dit artikel bedoelde situaties van sluiting is Showtime Sports geen restitutie van abonnementsgeld verschuldigd.

ARTIKEL 11: ORDE/INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN

A: Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld. B: Leden dienen zich te houden aan de door Showtime Sports, dan wel haar trainers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Showtime Sports gerechtigd het lid de toegang tot het de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat. C: Showtime Sports behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen uit de Gym. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het abonnement door Showtime Sports. D: Indien een lid een ander lid tijdens de les verwondt, moet het lid zelf naar de dokter of eerste hulp gebracht worden door een ander lid, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op het lid verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden. E: Het gebruik van vechtsport buiten de gym is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van vechtsport voor kwade doeleinden (bijv. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het abonnement van Showtime Sports. F: Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bijvoorbeeld te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Showtime Sports wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen. G: Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. H: Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld, oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de gym verlaten zonder dit aan de trainer mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan bijvoorbeeld na een klap, plots buiten de gym ineen zakken). I: Van leden van Showtime Sports wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen – hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier – wordt niet geaccepteerd.

ARTIKEL 12: KLEDINGVOORSCHRIFTEN & HANDDOEK GEBRUIK

A: In de gym dient te allen tijde correcte sportkleding conform huisregels te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht een handdoek te gebruiken. B: Pads, bokszakken, springtouwen en trapkussens worden door Showtime Sports verzorgd.

ARTIKEL 13: VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

A: Het gebruik van de faciliteiten binnen Showtime Sports geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de gym, alsmede voor de personen van alle leeftijden die het lid vergezellen. Showtime Sports is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is. B: Ieder lid en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Showtime Sports toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald. C: Het beoefenen van sport kan risico’s met zich brengen. Indien het lid gebruik maakt van Showtime Sports faciliteiten, dient het lid zelf in te schatten wat het aan kan. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden wij het lid aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor het lid de juiste en haalbare manier van bewegen is. D: Showtime Sports en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt bij Showtime Sports. E: Derden kunnen geen rechten ontlenen aan (de uitvoering van) het abonnement en/of resultaten of gevolgen daarvan. Het lid vrijwaart Showtime Sports tegen alle aanspraken van derden, kosten van juridische bijstand daar onder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit het abonnement. F: Ongelukken en/of schade en de daaruit voortvloeiende of daarmede samenhangende kosten en/of aansprakelijkheden, die als gevolg van de beoefening van enigerlei (sport)activiteit binnen de gym ontstaat, is voor eigen verantwoording en risico van het lid, behoudens voor zover er sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid door Showtime Sports. G: Een mogelijke aanspraak op schadevergoeding van het lid vervalt voorts in ieder geval zes maanden nadat het lid bekend wordt, of bekend had behoren te zijn, met de schade die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis en/of omstandigheid waarvoor Showtime Sports aansprakelijk is, zou kunnen zijn of op enigerlei wijze wordt of kan worden gehouden.

ARTIKEL 14: CONFORMERING OVEREENKOMST

Ieder lid verklaart door ondertekening van het abonnement de door Showtime Sports opgestelde algemene voorwaarden en in de gym gestelde huisregels na te leven. Showtime Sports is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Showtime Sports te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

A: Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Showtime Sports onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Showtime Sports blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Showtime Sports. B: Showtime Sports is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. C: Overmacht is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst en/of vordering van schadevergoeding.

ARTIKEL 16: KLACHTEN

A: Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden. Dit kan door middel van een e-mail aan Showtime Sports. Klachten dienen binnen een redelijk termijn kenbaar gemaakt te worden. Showtime Sports maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover gemotiveerd kenbaar aan de klager. B: Gebreken van de overeenkomst geven niet het recht tot annulering van het abonnement, dan wel het niet betalen de verschuldigde abonnement kosten.

ARTIKEL 17: OVERIGE BEPALINGEN

A: Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, wordt uitsluitend door de directie van Showtime Sports beoordeeld en beslist. B: De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Showtime Sports gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Zie het Privacy beleid van Showtime Sports. C: Showtime Sports is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid te wijzigen. Gewijzigde Algemene voorwaarden en Privacy beleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.

ARTIKEL 18: SLOTBEPALINGEN

A: Alle geschillen die tussen Showtime Sports en leden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. B: Op het abonnement is het Nederlands recht van toepassing. C: Showtime Sports is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71178910.